Stichting Boek/Werk/Onderzoek

voorzitter: Joseph J.Visser, secretaris: Ludi Visser-Haantjes, penningmeester: André Ligthart Schenk,
bestuursleden zonder speciale functie: Nico Douma, een zetel is vacant


 

 

uit de oprichtings acte opgesteld door
Mr. G.S. VAN DER HEM, notaris te Jorwerd, d.d. 20 oktober 1993:

STATUTEN:
1. De Stichting draagt de naam: "Stichting BOEK / WERK / ONDERZOEK" (soms af te korten tot S.B.W.O.)
2. Zij heeft haar zetel te Oosterlittens, in de gemeente Littenseradiel.
3. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL:
1. De Stichting heeft ten doel: het bevorderen van fundamenteel onderzoek betrekking hebbende op het boek, het toegankelijk maken van verworven kennis en het beheren en verwerven van materialen, machines en werktuigen die in dit vakgebied dienst doen, alsmede, in directe samenhang daarmee, het beheren en uitbreiden van de vakbibliotheek.
2. De Stichting tracht haar doel te bereiken door: publikaties; bevordering van herstel (tot en met restauratie); bevordering van materiaal-onderzoek; advisering; het stimuleren van een multidisciplinaire benadering van het vakgebied.

 

Book/Work/Research Trust

The board of trustees has (at least) 5 menbers; there a vacant seat at this moment

The trust is in there:

a. to stimulate studies (fundamental research) in the field of the artists-book,

b. for 'safe keeping' books (a small collection) and materials collected in the progressing work of the artists of 'Atelier It Plein 19' over the years ( a small collection of great variety). The collections have a few items that are indeed museum pieces. These are there only to have a complete studio, ready and available to make prototypes at any time.

The trust may invite international artists for smaller projects in the field of book-art.

Per 19 januari 1994 is de Stichting in bezit van het 'woonhuis' (als zodanig geregistreerd en in ere gehouden voor/in de gemeentelijke woonvoorraad) It Plein 19, 8835 XB Easterlittens. Dit huis herbergt de museale collecties die door de Stichting Boek/Werk/Onderzoek worden beheerd en gebruikt door de componist/kunstenaar/onderzoeker Joseph J. Visser, docent/website ontwerper/kunstenaar en restauratrice/kunstenares N.I.R. Knaap. Zij voorzien in noodzakelijk onderhoud, demonstraties tijdens de vervaardiging van prototypen en organisatie/verzorging van incidentele projecten, met of zonder gastkunstenaars op uitnodiging van de Stichting. Bij gelegenheid wordt logies verzorgd door de voorzitter en secretaris van de Stichting. De Stichting draagt bij aan internationale projecten die de uitwisseling van kunstenaars/musici en hun werk bevorderen.

de Stichting Boek/Werk/Onderzoek heeft sinds 2012 de ANBI-status en geeft volledige openheid door middel van haar actes, publicaties, jaarverslagen en financiële jaarverslagen:

Notariële Acte van Oprichting

Jaarverslagen:
2012 - - 2013 - - 2014 -- 2015 - - 2016 - -2017

Financiële Jaarverslagen:
2012 - - 2013 - - 2014 - - 2015 - - 2016 - - 2017

Veel van de (in vakbladen, catalogie en speciale uitgaven) gepubliceerde teksten vindt u op de pagina:

ESSAYS

 

 

publieke activiteiten:

1e Lustrum van de Stichting Boek/Werk/Onderzoek

Een tentoonstelling met als thema de historische verwijzing die verscholen gaat in de zin die plaatsbepalend is voor het terrein waarop de Stichting Boek/Werk/Onderzoek zich bezighoudt:
'grollen end onnutte boecken stuertse van der handt; paapsche grollen en sulk slagh van quakken, tot een schrickelijk exempel ende waerschouwinge; handelingen en wandelingen van de gemeene lieden, werden die niet met verhalingen van historien verciert en aenghenaem gemaeckt.'

24/25-10-1998 - 10.00-17.00 uur.

EXHIBITION OF 'DIFFERENT-BOOKS' at the library of the University in Groningen

Persbericht, d.d.: 16 oktober 1998.
Uitgegeven door de Bibliotheek van de Rijks Universiteit Groningen & Stichting Boek/Werk/Onderzoek:

"Bijzondere boeken van levende kunstenaars in de Universiteits Bibliotheek Groningen

Boeken van hedendaagse kunstenaars, vormgevers en typografen

In het weekeinde van 24 en 25 oktober 1998 (zaterdag en zondag 10 - 17 uur) zal in de Universiteitsbibliotheek van de Rijks universiteit Groningen aan de Broerstraat een tentoonstelling worden gehouden van bijzondere boeken.

Er zullen boeken te zien zijn van nu levende beeldend kunstenaars, grafisch vormgevers en 'Drukkers in de Marge'.

1e Lustrum van de Stichting Boek/Werk/Onderzoek

Het initiatief tot deze tentoonstelling is genomen door de Stichting Boek/Werk/Onderzoek. Deze stichting is vijf jaar geleden opgericht om fundamenteel onderzoek te stimuleren naar en in het werkveld van het boek. Het organiseren van tentoonstellingen, het stimuleren tot het maken van kunstenaars-boeken en het schrijven over deze kunstvorm zijn manieren waarop de stichting aan die doelstelling inhoud geeft.

Participanten: Stichting Boek/Werk/Onderzoek, Easterlittens; Universiteitsbibliotheek v. d. Rijksuniversiteit Groningen en Forum Book Art, Hamburg.

Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Stichting Boek/Werk/Onderzoek en de tentoonstelling zal een opstel verschijnen, waarin aangegeven wordt waar de fijne scheidslijnen liggen tussen het kunstenaars-boek en de 'bibliofiele uitgaven" Een aantal artikelen op dit terrein en over de juridische positie van het kunstenaars-boek in het bijzonder (eerder door bemoeienis van de Stichting verschenen) is te vinden, onder essays, op het internet: http://www.itplein19.nl

Op de tentoonstelling is speciale belangstelling voor boek-kunst op het Internet door middel van computer instructies aan de hand van Bookmarks, die door de Stichting werden verzameld.

Bij de Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen (UBG) bestaat al jaren belangstelling voor 'bijzondere boeken' zoals kunstenaars-boeken, marginaal drukwerk, bibliofiele uitgaven en dergelijke. De UBG was direct bereid mee te werken aan het organiseren van een tentoontelling door ruimte, personeel en faciliteiten ter beschikking te stellen. Ze wilde ook van de gelegenheid gebruik maken een aantal kunstenaars-boeken uit eigen collectie tentoon te stellen.

De derde deelnemer aan deze tentoonstelling is Forum Book Art, Hamburg : organisator, stimulator en bemiddelaar op het gebied van 'zeitgenössische Handpressendrucke, Mahlerbücher, Kunstlerbücher, Einblattdrucke, Mappenwerke und Buchobjekte'. Deze omschrijving is ontleend aan het compendium dat door hen tweemaal per jaar wordt uitgegeven en waarin, op een internationale schaal, kunstenaars en uitgevers worden voorgesteld.

Wat is er te zien? Op de tentoonstelling is een breed assortiment van bijzondere boeken te zien van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars, grafische ontwerpers en drukkers. Er zullen fraai vormgegeven en geïllustreerde boeken in beperkte oplage te zien zijn, maar ook vrije kunstenaars-boeken. Op de tentoonstelling gaat het erom de kijkers attent te maken op de verschillen en overeenkomsten tussen het unieke en vrije kunstwerk dat gemaakt is als onderzoek van de elementen waaruit het boek is opgebouwd, en de bibliofiele uitgave, die optimaal gebruik maakt van de verworvenheden van zulk fundamenteel onderzoek."

tentoonstelling van internationale kunstenaarsboeken in het Fries Grafisch Museum te Joure

oktober-december 1999

Fries Grafisch Museum & Grafisch Kabinet

Deze tentoonstelling toonde een deel uit de bibliotheek van Atelier It Plein 19. De collectie bestaat uit kleiner werk dat in de loop der jaren is verzameld door Joseph J. Visser, Ludi Visser-Haantjes en Nancy Knaap, aangevuld met uitgaven uit het bezit van de Stichting Boek/Werk/Onderzoek zelf. De collectie is niet bewust opgebouwd, maar het gevolg van vriendschappen en activiteiten van Atelier en Stichting.


2de Lustrum tentoonstelling

In the year 2003 the Stichting Boek/Werk/Onderzoek celebrates its 10th. anniversary with the exhibition

11 x nederlands divers

Beispiele der Buchkunst in den Niederlanden heute

28.09.2003 - 22.11.2003 Kunsthaus Horn AT
&
07.02.2004 - 11.04.2004 Fries Grafisch Museum Joure NL

 

3e Lustrum van de Stichting Boek/Werk/Onderzoek

Ter gelegenheid van het derde lustrum in 2008 werkt de Stichting mee aan de realisatie en presentatie van het project

'COASTS'

Dit is een Europees multidisciplinair kunst-project waarin samengewerkt wordt door schrijvers, vertalers, beeldend-kunstenaars, componisten en typografen uit verschillende landen. Het project wordt gepresenteerd in de vorm van een kunstenaarsboek in samenhang met enkele concertante uitvoeringen van de muziek van de componisten die aan het boek meewerkten.

In ditzelfde jaar wordt de herinrichting van de ateliers afgerond waaraan de Stichting vanaf 2006 werkt.

Books2Eat

Books2Eat eaten 2007/2008

Een Web-happening 1 april ieder jaar. Kunstenaars uit Australie, Europa en de Verenigde Staten hebben op deze dag vanaf 14.00 uur (steeds bij ieder op de lokale tijd) door hen bedachte en gemaakte "edible books" virtueel tentoongesteld en vanaf 16.00 uur opgegeten.

Centraal is de site van de organisatie in De USA: http://www.books2eat.comOp facebook zijn de activiteiten te volgen: https://www.facebook.com/pages/Books2eat-International-Edible-Books-Festival/105378442920340

De activiteiten van de Stichting Boek / Werk / Onderzoek in dit kader zijn te zien op het Books2Eat gedeelte van de site van It Plein 19.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

What can one expect of mankind to be, if God created four leaves on clover,

whilst beauty is in three.

CLOVER,
red and dutch

what can one expect of a man to be
now that God created four leaves on clover
and beauty is in three

 K L A V E R
witte klaver

wat van een mens te verwachten
waar God de klaver schiep te vier
en schoonheid is te drieën

INDEX